זמן חורף זמן קיץ
שחרית 06:45
מנחה 15:15
ערבית 19:15 20:00
,

בתקופות בין הזמנים יש להתעדכן במשרד על זמני התפילות

זמן חורף זמן קיץ
שחרית 06:45
מנחה 15:15
ערבית 19:15 20:00
,

בתקופות בין הזמנים יש להתעדכן במשרד על זמני התפילות