פרשת בלק - כן אצליח- בעזרת ה'...

נתנאל יוסףהגמ' במסכת ברכות דף יב: אומרת שביקשו חכמים לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמע ונמנעו מלעשות זאת רק משום טורח הציבור. מה החשיבות הגדולה כל כך של פרשת בלק עד שרצו לכלול אותה בקריאת שמע שעוסקת ביסודות האמונה של עם ישראל ובעבודת ה'?

 

פרשת בלק מלמדת אותנו כמה יסודות עיקריים באמונה:

היסוד הראשון- בידינו לעשות ולהשפיע ובדרך שנרצה ללכת יסייעו לנו: חז"ל לומדים מאמירת הקב"ה לבלעם "קום לך איתם" (כ"ב, כ') ש"בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו" דכתיב "לא תלך עמהם וכתיב "קום לך איתם" (מכות י:) הקב"ה מסייע לכל אחד לפעול בדרך שקבע לעצמו ולהשפיע לטוב ולרע.

ולכן בלעם, למרות שכבר יודע שהקב"ה לא חפץ במפלתם, לא נרתע וממשיך לנסות לקלל ולייעץ עצות רעות- הוא יודע את הכוח הנתון בידי כל אחד.

אם כן נשאל- מה מקומה של ההשגחה האלוקית במציאות? והרי רואים אפילו בפרשה שבלעם לא הצליח לקלל את עם ישראל כמו שרצה, ז"א שיש כאן איזושהי התערבות אלוקית במציאות למרות רצונות האדם?!

 

זהו היסוד השני- האדם יכול לפעול כרצונו, אך הצלחתו בכך עשויה להשתנות בהתאם לצדק ולמוסר של הבורא. "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום"- הקב"ה מתחשב ברצונות האדם, אך בסוף ההשלכות יהיו כמו שבורא עולם מתכנן.

וזה יסוד אמוני חשוב- אנו רואים בחיינו את רוב בני האדם מנסים לשרוד, נכשלים פעמים רבות אך מנסים עוד פעם- מאיפה הכוח להמשיך להתמודד כך עם מכשולי החיים? מניין האופטימיות לכך שיהיה טוב יותר פעם הבאה?

- זו האמונה שיש בורא לעולם שיתקן בסופו של דבר את העיוותים- זה טבוע בלב כל יהודי- גם אם אינו מודע לכך.

 

וכך אומר בלעם "לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם"..."ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה" (כ"ג, י'). ובאמת בסוף מהות רצונו של בלעם- חיסול עם ישראל- לא יוצאת לפועל.

-לאחר שנכשל בלעם בכל הניסיונות לקלל את ישראל ובלק כועס, אומר בלעם לבלק- "לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים" (כ"ד, י"ד)- אנו ממשיכים לקרוא במתח מה העצה ולא רואים מהי, אלא ברכה נוספת שבלעם "מברך" את עם ישראל...

 

אם נסתכל בברכה נראה שבלעם מתאר את המלחמות העתידיות של עם ישראל:

"וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת והיה אדום ירשה... ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד" (כ"ד, י"ז) ובהמשך אומר "אוי מי יחיה משׂמו אל"

אומר שוב ה"העמק דבר"- "הן כמה אוה"ע כבשו מלכויות תחתם כדי להרחיב ממלכתם ולא בקשו להשחית אלא מלכים ושרים ולא ההמון. לא כן הלוחם בשביל האמונה- המה לוחמים ומאבדים כל מי שאינו מאמין באלוה כמותו."

וזו עצתו הרשעה של בלעם, בלעם מגלה לבלק תא סוד הניצחון של עם ישראל אם ה' נמצא עמהם והם לוחמים בשביל אמונתם- אין סיכוי לאף אומה לעמוד מולם!

רק אם אומה תצליח לגרום לישראל לנהל מלחמה ללא "חובת" הבורא- היא תוכל לנצח את ישראל.

 

אם כן, יתכן לגרום לישראל לזנות היא תוצאה של עצת בלעם שידע ש"אלוקיהם של אלו שונא זימה" ו"שכל זמן שישראל עושים רצונו הוא נלחם להם שנאמר 'ה' ילחם לכם'".

וזה הלימוד השלישי בפרשתנו- הצורך לפעול עם הקב"ה- לכוון את מעשינו ולהתאים את רצוננו לרצון האלוקי- "עשה רצונו כרצונך"

 

מי שמנסה לגרום לישראל להפסיק לחיות עפ"י ערכים ואמונה ומוסר- מסיר שם שמים מישראל- כל יהודי צריך את החיבור לה' אלוקינו בטבעיותו ובשורשו.

 

אין פלא שחז"ל רצו לקבוע את פרשתנו בקריאת שמע. שבה אנו מצויים על אהבת ה' ועל קיום מצוות- שלושת היסודות שהזכרנו היו מהווים השלמה וחיזוק לאהבת ה' ולאמונה אמיתית.

 

בידינו תלוי הדבר ואכן נצליח, אך ורק בעזרת ה'.

                                                       

שנזכה לביאת גואל במהרה בימינו.