פרשת בלק - משיח בן דוד - משיח בן יוסף

אליהו פוגל 

חמש פרשיות בתורה נקראות על שם  אנשים: נח-יתרו-קרח-פנחס-בלק.

נח- הכתוב מעיד עליו: "ונח איש צדיק" (בראשית ו', ט')

יתרו- על שם שהוסיף פרשת אחת בתורה: "ואתה תחזה", והיה חותנו של משה רבינו.

קרח- היה גדול בתורה ויחסן גדול, ככתוב: "קרואי מועד, אנשי שם", שהיה להם שם טוב.

פנחס- קינא קנאת ה' וקידש שם שמים ברבים.

 

בלק? למה זכה בלק שתיקרא פרשה על שמו? מובא בגמ' (סוטה מ"ז.):

"ארבעים ושניים קרבנות שהקריב בלק מלך מואב, זכה ויצתה ממנו רות". וממנה יצאו דוד ושלמה ועמדה לו לבלק זכותם של דוד ושלמה ושל משיח שהוא מבית דוד. ויש לומר באופן אחר (מפי האדמו"ר בפרימישלן): ידוע שהגויים שונאים אותנו, אלא שהם מסתירים את שנאתם, ואומרים לנו דברים יפים ומתייחסים אלינו בנעימות, כך שאין אנו יכולים להיזהר מפניהם. ובכן בלק היה "גוי הגון" שגילה את שנאתו לישראל לעיני כל, ו"גוי הגון" שכמותו זכאי שתיקרא פרשה בתורה על שמו.

 

בעיני יש קשר בין בלק לכל שאר האנשים שנקרא פרשה על שמם.

קרח התחיל טוב וסיים רע לעומת בלק שתחילתו רעה וסיומו טובה; קרח שהיה תלמיד ויחסן גדול נפל בשלב מסויים ממעמדו (כשהתחיל לחלוק על משה), בלק מלך מואב שהיה רשע ושנא את עם ישראל, בסופו מתברר שיצא ממנו רות וממנה דוד ושלמה. ומשיח בן דוד.

בלק היה מבני בניו של יתרו ולא רצה להתגייר (זח"ג קלב, ב').

הקשר בין בלק לנח נמצא בנקודת שלמות העולם. בימי נח אירע המבול ולאחריו כאילו נברא העולם מחדש, וזה הביא איזו שהיא הרגשה של שלמות בהתחדשות הזאת. בעזרת ה' יבנה בית המקדש במהרה בימינו לאחר ביאת המשיח, המגיע מזרעו של בלק דרך רות, יחודש אורו של ירושלים ויהיה שלמות בעולם.

עם ישראל עתיד להיגאל על דידי שני משיחים. משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. תהליך המשיחים דומים מאוד זה לזה ומגיעים מסיבוך.

מיהודה ותמר יצאו תאומים (פרץ וזרח): "והנה תאומים" מלא, ולהלן (אצל רבקה), "תומים" חסר לפי שאחד רשע , שניהם צדיקים (רש"י בראשית ל"ח כ"ז). ומפרץ יצא המשכו של המשיח.

 

שתי נשים היו שמהם התפשט זרע יהודה, ויצא מהם דוד המלך ושלמה המלך ומלך המשיח; ואלו שתי השנים דומין זו לזו: תמר ורות, שמתו בעליהם הראשונים, והם בעצמן השתדלו לאותה המעשה, ומשתי אלו נבנה והשתכלל זרע יהודהף ושתיהן בכשרות עשו; (זהר ח"א קפחJ.

 

מאז מכירת יוסף (לישמעאלים) שהיה עצתו של יהודה, נוצר מתח גדול בין יהודה ויוסף, כאשר מתח זה התשפט וגדל עד כדי כך למעמד של מלכות יהודה מול מלכות יוסף (פרשת וידש, ומתואר במדרש רבה סדר ויגש את שני המלכויות זה לעומת זה).

 

שתיהם הן שנתכסו בצעיף וילדו תאומים, רבקה ותמר (בר"ר ס' י"ד).

תאומים לתמר, תומים לרבקה. תמר- משיח בן דוד. רבקה משיח בן יוסף.

 

לרבקה נולד תאומים, כמו שכתוב: "וימלאו ימיה ללדה והנה תומים בבטנה", רש"י במקום: "והנה תומים",חסר, ובתמר, "תאומים" מלא, לפי ששניהם צדיקים, אבל כאן אחד רשע ואחד צדיק.

 מיעקב יצאו 12 השבטים וביניהם יהודה ויוסף וגם דינה. דינה??

יש להעמיד דינה מול רות. רות-משיח בן דוד. דינה - משיח בן יוסף.

"ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ וירא אותה שכם בן חמור החיוי נשיא הארץ ויקח אותה..." (בראשית ל"ד א' וב') מעשה שכם.

מעשה שכם, ומעשה יהודה ותמר דומים זה לזה.

 

בת שש שנים היתה דינה שהולידם את אסנת משכם (כ"א, ט').

אסנת; צריך להרוג אותה, אמרו בני ישראל, כי עכשיו יאמרו כל הארץ שיש בית זימה באהלי יעקב. מה עשה יעקב, הביא ציץ וכתה עליו שם הקודש ותלה על צוארה ושלחה והלכה לה. ירד מיכאל המלאץ והורידה למצריים לביתו של פוטיפרע (פרקי דר"א ל"ח).

 

כשבא יעקב אבינו משכם, כתב על טס של זהב כל מה שאירע להם עם חמור אבי שכםף וכשילדה דינה את אסנת, נתן הטס על צווארה והשליכה בחומות מצריים. אותו היום יצא פוטיפר לטייל עפ נעריו והגיעו על לחומה, שמע קול בכיית ילוד, אמר לעבדיו, הביאו לי את הילד הזה. ראה את הטס ואת המאורעות ואמר, בת גדולים היא הוליכוה לביתי. (מדרש אגדה בראשית מ"א מ"ה).

 

"ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטיפרע כהן.." (בראשית מ"א מ"ה). יוסף נשא את אסנת בת פוטיפרע, אותה אסנת בת של שכם ודינה. מהם יצאו גם תאומית כמו שכתוב: "וליוסף ילד שני בנים..", (מנשה ואפריים);

זה תהליכו של משיח בן יוסף, שגם הוא נולד מסיבוך על רקע עריות.

 

עם ישראל זקוק למשיח בן דוד ולמשיח בן יוסף, שהרי בעם ישראל קיימת שני מציאויות. מציאות הגשמי, שהוא משיח בן יוסף שהוא כנגד הלב (תפילין של יד) ומציאות הרוחני, הוא משיח בן דוד, שהוא כנגד הראש (המוח-תפילין של ראש).

למשיח בן דוד ולמשיח בן יוסף קיימים אויבים כנגדם, וזקוקים הם זה לזה במלחמה נגד אויביהם, שהם מואב ועמלק. משיח בן דוד קשה לו ואיננו מסוגל להלחם במואב, שהרי הוא מצאצאיו. משיח בן יוסף קשה לו ואיננו מסוגל להלחם בעמלק, שהרי ישנם ביניהם קשר משפחתי. וכך יוצא שמשיח בן דוד נלחם באויבו של משיח בן יוסף שהוא עמלק, כמו שעשה זאת גם דוד מול גוליית, וכך משיח בן יוסף ילחם נגד אויבו של משיח בן דוד שהוא מואב.

 

יש הגורסים שתהליכו של משיח בן דוד מתחיל מבלק. תהליכו של משיח בן יוסף, מצוי אז כבר אצל יוסף, ועכשיו עפ פרשת בלק תהליכו של משיח בן דוד סוף סוף מצוי. והנה בלק ופנחס, מיד לאחר פרשת בלק מגיע פרשת פנחס, שפנחס זה אליהו (יל"ש תורה תשעא), ופנחס אבי אמו מיוסף ואם אמו מיתרו, (סוטה מג.') (והרי בלק מצאציו של יתרו (ראה בלק-יתרו), הוא זה שמאחד את משיח בן יוסף ואת משיח בן דוד, ומאחדות זו נשאר רק שהקב"ה ישלח לנו את אליהו הנביא איש תישבי, לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, וישמיע לנו מפיו בשורות טובות ויוציא אותנו מאפילה לאורה בקרוב במהרה בימינו אמן סלה.

 

 

רבש"ע, מודה אני לפני ברבים על כל החסד אשר עשית עמדי, ובפרט בלימוד ובהגשמת מאמר זה, ומקש ממך שתשלח ברכה והצלחה והשכר המגיע לכל אלו ואלו ששותפים לאורך כל דרכי, הקב"ה ימלא את בקשותיהם ואת משאלות ליבם, שלהפ ושל כל עמך ישראל, ואת בקשותי ואת משאלות ליבי; לטובה אמן סלה.

 

                                        תודה