פרשת בלק - חטאו של זמרי

דברי פרשנות - רי יהונתן אייבשיץ

 

בסוף פרשת בלק מסופר על מעשה זמרי, וזה נראה קשה איך נשיא שבט בישראל חוטא בצורה כל כך קשה ובוטה? ומה הביא אותו לידי מעשה כה חמור?

ולכאורה קשה על בנות מואב למה שלחו את בנות מדין הרי היו להם בנות ויכולים לעשות בעצמם את כל התועבות האלה ומה עלה על ליבם?, שונאי זימה היו?

מסביר ר' יהונתן אייבשיץ שרק נראה דידוע[1] שבלק היה קוסם קסמים יותר מבלעם וראה שאחד מיוצאי חלציו יעביר הזדון והרשע מן העולם וראה שאחד מישראל ישא אחת מבנות מואב ומשם יקום אחד שיכה את מואב, וזה מדבר על בועז ורות שמהם יצא דוד שהכה את מואב, אבל בלק בכישוף רק ידע שזה עתיד לקרות ולכן לא ידע שזה יהיה עוד זמן רב והוא חשב שמיד זה יקרה ולכן הזהיר את בנות מואב שלא לזנות עם ישראל אבל הם רצו להכשיל את ישראל ולכן שלחו את בנות מדין.

"נשיא בית אב לשמעוני ושם האישה המוכה המדיינית כזבי בת צור ראש אומות בית אב במדין הוא".[2]

בא הכתוב והודיענו שלא היו חשובים כל כך וכמו שפרש"י שצור אחד מחמשת מלכי מדין היה, והיו עוד ארבעה כדוגמתו (עייפה, עפר, חנוך, אבידע ואלדעה).[3] וכן זמרי לא היה נשיא שבט אלא רק בית אב, היינו משפחה אחת ולכאורה זה נראה סתם תוספת כי מה זה חשוב לנו, אם היו חשובים או לא, איזו תועלת יש בזה?

מסביר ר' יהונתן אייבשיץ שהעניין בזמרי שידע במראה נבואה, שילך אחד מנשיאי ישראל וייקח אישה מזרע המלוכה של אוה"ע ויוליד זרע שייגבה חובו ממואב ולכן לקח את כזבי אבל הוא טעה, שמובא ברמב"ם שהוא משווה את השופט לנשיא[4] ורות הייתה מזרע מלכים שהייתה בת בנו של עגלון מלך מואב (נזיר-כ"ג ע"ב) וזה היה באמת מן השמים שנשיא בישראל ישא בת מלך מן אוה"ע, אבל זמרי לא היה!  אלא רק נשיא בית אב וכזבי בת צור גם כן לא ענתה על הדרישות הנ"ל שכתוב ושם האישה... כזבי בת צור ראש אומות בית אב ולא מלך ממש.

וזה העניין שבאמת אבותינו לא נתכוונו להכעיס את הקב"ה רק היה לפעמים טעמם לעשות עבירה לשמה ולפעמים הייתה שגגה והיו נכשלים בה, על כן הזהיר הכתוב לדון כל אדם מישראל לכף זכות אף שנראה כאילו עבר עבירה כמו שראינו בשמואל[5] שאחיתופל, שנכדתו הייתה בת-שבע וממנה יצא שלמה המלך והעלה בדמיונו שהוא יהיה המלך ולכן חולק על דוד וחולק על המלכות היה. וכן לגבי קרח שאמרו[6] מה ראה קרח לחלוק אלא שעינו הטעתו וראה שיצא ממנו שמואל וחשב שהמלכות מגעת לו ובאמת לא עשו להכעיס אלא שהיה משהו עמד מאחורי המעשים החמורים הללו.

וכן שנזכה לראות רק את מעלת חברינו ולדון כל אדם לכף זכות.[1] במ"ר כ', יח'

[2] פרק כה' יד' - טו'

[3] שם ד'

[4] ה' מלכים פ"א, ה"ד

[5] שמואל-ב, פרק יא' ג' ופרק כג' לד'

[6] במ"ר יח', ח'